2019-03-27

Struktura organizacyjna

ORGANIZACJA

Organizacja wewnętrzna Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grudziądzu

 

1.      W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego:

a)     Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,

b)     Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego,

c)      Sekcja Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi,

d)     Sekcja Prewencji Chorób Zawodowych,

e)     Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego,

f)      Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;  

2)   Oddział Laboratoryjny:

a)     Laboratorium Badania Żywności i Żywienia,

b)     Laboratorium Badania Środowiska Komunalnego,

c)      Laboratorium Oceny Środowiska Pracy,

d)     Laboratorium Mikrobiologiczne;

3)   Oddział Ekonomiczny i Administracyjny:

a)     Sekcja Ekonomiczno-Księgowa,

b)     Sekcja Administracyjno-Techniczna,

c)      Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej;

4)   Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

5)   Stanowisko Pracy ds. Ocen i Analiz;

6)   Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych;

7)   Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;

8)   Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

 

2.     Do wspólnych zadań komórek organizacyjnych oraz osób na samodzielnych stanowiskach pracy należy w szczególności:

1)      planowanie zadań i sporządzanie okresowych sprawozdań z ich realizacji;

2)      realizowanie zadań wytyczonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy;

3)      rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków;

4)      prowadzenie ewidencji i zbioru przepisów prawnych związanych z działalnością komórek organizacyjnych oraz bieżąca analiza zmian obowiązującego prawa;

5)      realizowanie wniosków pokontrolnych organów kontroli państwowej oraz wniosków wynikających z działalności kontrolnej Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy;

6)      współdziałanie w drodze uzgodnień i konsultacji, opiniowanie, udostępnianie materiałów i danych oraz prowadzenie wspólnych prac nad określonymi zadaniami;

7)      prowadzenie szkoleń wewnętrznych i udział pracowników komórek w szkoleniach zewnętrznych;

8)      przestrzeganie warunków bhp, p/poż oraz ochrona informacji niejawnych;

9)      doskonalenie systemu zarządzania jakością.

 

Zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i osób na samodzielnych stanowiskach oraz schemat organizacyjny zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Stacji.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się